CE BE LE Zodi Detail Remarks
637 1180 ระกา

พระถังซัมจั๋ง (xuanzang) กล่าวไว้ในบันทึกการเดินทาง ว่า จากนาลันทาออกไปนั้น มีอาณาจักรอยู่ 6 อาณาจักร คือ

  • Sri Ksetra (室利差呾羅國, shì lì chā dá luó),
  • Gama Langka (迦摩浪迦國, jiā mó làng jiā),
  • Dvaravati (墮羅缽底國, duò luó bō dǐ),
  • Isanapura (伊賞那補羅國, yī shǎng nà bǔ luó),
  • Maha Champa (摩訶瞻波國, mó hē zhān bō) และ
  • Yamana Zhou (閻摩那洲國, yán mónà zhōu)
Great Tang Records on the Western Regions