วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ ดังนี้ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/102/2.PDF)

พระปรมาภิไธยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ซึ่งปรากฎตามข้างต้นว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" นี้จะเป็นพระนามชั่วคราว ยังมิใช่พระนามเต็ม อันเนื่องมาจาก เมื่อพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสวรรคตแล้ว และสมเด็จเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงราชย์นั้น ยังไม่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จึงทรงแปลงพระปรมาภิไธย จากพระนามเดิมในพระสุพรรณบัฏคือ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร" โดยการเปลี่ยนคำนำหน้าเล็กน้อย ดังนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทั้งนี้ การเฉลิมพระนามเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- จะมีขึ้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่ถือปฏิบัติกันในโบราณราชประเพณีสืบไป

ขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ #ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ